porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Inox – jaki to kolor sprzętów AGD? Zalety i wady powierzchni inox w kuchni.

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


 

Przechadza­jąc się pomiędzy ale­jka­mi sklepu agd naszą uwagę zwraca­ją urządzenia z etyki­eta­mi, na których wpisany jest tajem­niczy ter­min INOX. Czymże jest zatem INOX łączą­cy tak dużą grupę sprzę­tu agd?

INOX oryginalny kolor agd

INOX oznacza nieut­le­ni­a­ją­cy się. A jest to stal nierdzew­na o wyjątkowych cechach fizyko­chemicznych. Najważniejsze z nich to: nieza­chodze­nie pro­ce­su utle­ni­a­nia się, odporność na korozję i wysoką tem­per­aturę. I to te cechy spraw­iły, że stal jest wyko­rzysty­wana do pro­dukcji różnego rodza­ju sprzę­tu agd. Wyko­nany ze stali INOX sprzęt agd będzie doskonale wyglą­dał przez wiele lat. Porównu­jąc urządzenia domowe pro­dukowane ze stali a te w kolorze białym zde­cy­dowanie te pier­wsze zachowa­ją nien­agan­ny wygląd dłużej. 

Stalowy piekarnik candy

Pop­u­larność sprzę­tu agd wyni­ka nie tylko z tego, że nie pojaw­ia się na niej rdza. Stal nierdzew­na wyglą­da nowocześnie i świet­nie kom­ponu­je się z każdym stylem aranżacji kuch­ni czy łazien­ki. Zmy­war­ka hot­point wyko­nana z mate­ri­ału INOX, doskonale kom­ponu­je się z ele­men­ta­mi kuch­ni skan­dy­nawskiej, klasy­cznej czy retro. W każdej z nich może domi­nować kolor sre­brny. Co więcej będzie pasował do wszel­kich odcieni drew­na podło­gi i kuchen­nych szafek, ale też do np. kwar­cowych blatów. Jedynym manka­mentem mate­ri­ału INOX jest sła­ba odporność na śla­dy pal­ców pozostaw­ianych na dużych powierzch­ni­ach lodówek czy zmy­warek. Ale i z tym moż­na sobie poradz­ić sto­su­jąc odpowied­nie preparaty do pielę­gnacji urządzeń domowych.

Cała kuchnia w INOX

Stal nierdzew­na INOX stosowana jest do pro­dukcji wielu urządzeń agd, nie tylko do zmy­warek czy lodówek. Jest ona cen­nym surow­cem służą­cym do pro­dukcji cza­jników elek­trycznych, fry­town­ic, gril­li, mikro­falówek etc. W ten sposób moż­na wyposażyć całą kuch­nię. Również łazien­ka wyko­rzys­tu­je stal nierdzewną. Pral­ka whirpool sto­ją­ca w kuch­ni czy łazience zwraca uwagę swo­ją bar­wą i połącze­niem detali ze sre­brem stali.

Trze­ba przyz­nać, że w ostat­nich lat­ach pro­dukc­ja sprzę­tu agd prze­chodzi sporą unifikację. W więk­szoś­ci domów posi­adamy te same urządzenia, podob­nie wyglą­da­jące i pochodzące od raptem kilku wiodą­cych firm. Co jak­iś czas próbu­ją się one wyróżnić, by zwró­cić uwagę kon­sumen­tów na nowe detale. Unifikac­ja pro­dukcji spraw­iła jed­nak, że naprawa agd nigdy nie była jeszcze tak pros­ta. Fir­mowe ser­wisy dostęp­ne są bezpośred­nio w sklepach, przy­na­jm­niej w tych najwięk­szych. W najbliższym cza­sie zmieni się również poli­ty­ka pro­dukcji, a raczej powró­ci ona do okre­su sprzed lat, gdy każde urządze­nie dzi­ałało beza­waryjnie dużo więcej lat niż dzisiejsze dwa.


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo