Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

DLACZEGO WYCIEKA WODA ZE ZMYWARKI?

Dlaczego zmywarka cieknie? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Kil­ka awarii powodu­ją­cych ciekniecie zmy­war­ki:

Awaria elektrozaworu zmywarki

Zadaniem elek­troza­woru jest doprowadze­nie wody do zmy­war­ki. Jeżeli dojdzie do jego blokady w pozy­cji otwartej, zmy­war­ka nie przes­tanie pobier­ać wody. Wręcz prze­ci­wnie będzie ją  pobier­ać tak dłu­go, aż dojdzie do prze­cieku lub wylewu wody. Jaka może byc tego przy­czy­na? Rozszczel­nie­nie lub zakamie­nie­nie elektrozaworu.

Pompa zmywarki stała się nieszczelna

W zależnoś­ci od mod­elu, zmy­war­ka może mieć jed­ną lub dwie pompy.  Zadaniem pomp jest wpom­powanie do zmy­war­ki czys­tej wody, a następ­nie wypom­powanie wody brud­nej.  Uszkodze­nie pompy lub uszczel­ki może być przy­czyną cieknię­cia zmy­war­ki.

Problem ze spryskiwaczem zmywarki.

Zmy­war­ka posi­a­da zazwyczaj 3 spryski­wacze górny, dol­ny oraz sufi­towy. Zależne to jest od mod­elu. Zadaniem spryski­waczy jest rozprowadze­nie wody, dostar­c­zonej przez pom­pę,  po komorze. Wyciek wody może być spowodowany pęknię­ciem. uszkodze­niem, polu­zowaniem oraz złym mon­tażem spryskiwacza.

Problem z uszczelką przy drzwiach zmywarki

Uszczel­ka przy drzwiach zmy­war­ki ma za zadanie chronić przed wyciekiem wody. Jej uszkodze­nie, pęknię­cie, wszelkie ubyt­ki lub zły mon­taż spraw­ią, że jej ochrona będzie nieskuteczna. 

Wygięte zawiasy drzwi zmywarki

Jeżeli zmy­war­ka nie domy­ka się lub pomiędzy uszczelką a drzwia­mi mamy prz­er­wę będziemy mieli prob­lem z cieknącą zmy­warką. Warto również sprawdz­ić, czy zmy­war­ka jest dobrze wypoziomowana.

Pęknięty zbiornik (wanna) do zmywarki

Więk­szość pomp myją­cych podłąc­zona jest do zbiorni­ka obiegu wody. Zna­j­du­je się w nim woda, która następ­nie wpły­wa do pompy. Zbiornik i pom­pa połąc­zone są uszczelką, której uszkodze­nie może powodować prze­ciekanie zmywarki.

Problem z dopływem lub odpływem zmywarki

Pojaw­ie­nie się wody na podłodze przy zmy­warce może być spowodowane błęd­nym podłącze­niem prze­wodu dopły­wowego lub odpły­wowego do zaworu wody. Niezbędne jest sprawdze­nie pod­pię­cia instalacji. 

Problem w wodnym płaszczem zmywarki

W przy­pad­ku pęknię­cia lub uszkodzenia płaszcza wod­nego może dojść do wycieku zmy­war­ki. W takiej sytu­acji należy wymieć uszkod­zoną część.


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo