porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Czy zmywarka może być smart?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które obec­nie zna­j­du­je się na wyposaże­niu prak­ty­cznie każdej kuch­ni. Dzię­ki niej zmy­wanie naczyń odby­wa się w szy­b­ki i łatwy sposób, który pozwala zaoszczędz­ić wodę. Dobrej jakoś­ci zmy­war­ka bez prob­le­mu poradzi sobie z zaschnię­tym tłuszczem lub przy­palony­mi naczy­ni­a­mi. Wraz z roz­wo­jem tech­nologii więk­szość sprzętów, także kuchen­nych wyposażona została w szereg udo­god­nień, dzię­ki którym ich obsłu­ga jest jeszcze prost­sza, a dodatkowe funkc­je ułatwia­ją życie. Zmy­war­ka “smart” powin­na znaleźć się w kuch­ni każdego miłośni­ka nowoczes­nych tech­nologii. Ten sprzęt AGD sprawi, że pra­ca w kuch­ni będzie jeszcze łatwiejsza.

Udogodnienia w nowoczesnych zmywarkach

Najnowocześniejsze mod­ele zmy­warek posi­ada­ją dodatkowe dysze wodne, które docier­a­ją do wszys­t­kich zaka­marków umieszc­zonych w nich naczyń i skutecznie usuwa­ją nawet najtrud­niejsze zabrudzenia. W razie ich uszkodzenia ser­wis zmy­warek bez prob­le­mu dokona ich naprawy. Pozwala to zaoszczędz­ić czas oraz wodę, ponieważ mycie odby­wa się zde­cy­dowanie szy­b­ciej niż w mod­elach, które nie posi­ada­ją takich udo­god­nień. W wielu przy­pad­kach wnętrza zmy­warek pro­jek­towane są w taki sposób, aby mieś­ciły jak najwięk­sze iloś­ci naczyń. Najwięk­szym udo­god­nie­niem jest jed­nak możli­wość zdal­nego sterowa­nia tym urządze­niem AGD, czyli funkc­ja “smart”. Pozwala ona na kon­trolowanie pra­cy zmy­war­ki za pomocą tele­fonu komórkowego z dowol­nego miejs­ca. Jest to możli­we dzię­ki zas­tosowane­mu mod­ułowi łącznoś­ci bezprze­wodowej. Taka funkc­ja daje możli­wość przede wszys­tkim zdal­nego włącza­nia zmy­war­ki, ale nie jest to jedy­na zale­ta płyną­ca z takiego rozwiązania.

Zalety zmywarek “smart” 

Możli­wość zdal­nego sterowa­nia pracą zmy­war­ki jest ogrom­ną wygodą, ponieważ moż­na uru­chomić ją prze­by­wa­jąc poza domem i po powro­cie do niego cieszyć się czysty­mi naczy­ni­a­mi. Przy pomo­cy smart­fona moż­na także zmieni­ać pro­gramy jej pra­cy. W wielu przy­pad­kach aplikac­je infor­mu­ją użytkown­i­ka o prob­lemach z praw­idłową pracą zmy­war­ki i jeśli nie są one bard­zo poważne pok­ieru­je go, co należy wykon­ać, aby samodziel­nie przy­wró­cić jej praw­idłowe funkcjonowanie. Jeśli taka naprawa AGD nie będzie możli­wa zde­cy­dowanie łatwiej będzie wytłu­maczyć ser­wisan­towi, co dzieje się z urządze­niem. Ser­wis AGD zdi­ag­nozu­je prob­lem i przeprowadzi konieczne naprawy. Aplikac­ja przy­pom­ni także o koniecznoś­ci uzu­pełnienia płynu nabłyszcza­jącego lub soli. Zmy­war­ka “smart” pozwala także kon­trolować kosz­ty eksploat­a­cyjne, ponieważ infor­mu­je użytkown­i­ka o tym, ile wody oraz energii elek­trycznej zuży­wa dany pro­gram. Nowoczes­ny sprzęt AGD jest także przy­jazny środowisku.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo