porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Co to jest czyszczenie katalityczne w piekarniku?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Reg­u­larne czyszcze­nie piekarni­ka jest niezbędne, gdy zależy nam, by jego wnętrze i szy­ba dłu­go wyglą­dały jak nowe. Pro­ce­du­ra każ­do­ra­zowego ręcznego usuwa­nia zanieczyszczeń jest niezwyk­le żmud­na i stanowi dodatkowy obow­iązek domowy, wyma­ga­ją­cy dużej sys­tem­aty­cznoś­ci. Pewnym ułatwie­niem w utrzy­ma­niu piekarni­ka w dobrym stanie jest czyszcze­nie katal­i­ty­czne, które wys­tępu­je w coraz więk­szej licz­bie mod­eli tych urządzeń. Czym jest ta funkc­ja i jakie są jej zalety?

Mechanizm samoczyszczenia w piekarniku — jak działa?

Nowoczesne piekarni­ki są zazwyczaj wyposażone w funkcję samoczyszczenia. Może ona opier­ać się o różne rozwiąza­nia, należą do nich przede wszystkim:

  • czyszcze­nie katalityczne
  • czyszcze­nie parowe
  • czyszcze­nie pyrolityczne

Dziś zajmiemy się tą pier­wszą metodą. Na czym pole­ga czyszcze­nie katal­i­ty­czne piekarni­ka? Sposób ten opiera się o dzi­ałanie wysok­iej tem­per­atu­ry. Pusty piekarnik jest roz­grze­wany do ok. 300–350 stop­ni Cel­sjusza, dzię­ki czemu pozostałe w nim zabrudzenia ule­ga­ją spopie­le­niu. Następ­nie wystar­czy odczekać, aż wnętrze ostyg­nie i przetrzeć środek ściereczką. Co ciekawe, piekarni­ki z tą funkcją posi­ada­ją wewnątrz spec­jalne wkłady, które mają za zadanie wyłapy­wać zanieczyszczenia. Wkłady moż­na wyjąć i umyć je ręcznie lub w zmywarce.

Jakie piekarniki mają funkcję czyszczenia katalitycznego?

Funkc­ja ta wys­tępu­je powszech­nie w piekarnikach wielu różnych pro­du­cen­tów. We wkłady katal­i­ty­czne może być wyposażony piekarnik Can­dyInde­sitAmi­ca i wiele innych. Sprzęt AGD z tą funkcją z reguły jest przys­tęp­ny cenowo (tańszy niż piekarni­ki wyposażone cho­ci­aż­by w mniej eko­nom­iczne czyszcze­nie pyrolityczne).

Ten rodzaj samoczyszczenia piekarni­ka jest bard­zo eko­nom­iczny, a przy tym sprawdza się w przy­pad­ku sprzę­tu AGD, który jest inten­sy­wnie eksploa­towany (w odróżnie­niu od np. czyszczenia parowego, które jest raczej dedykowane użytkown­ikom rzadziej korzys­ta­ją­cym z piekarnika).

Czyszczenie piekarnika ze starych zabrudzeń

Co zro­bić, jeśli piekarnik nie posi­a­da funkcji samoczyszczenia lub jest tak brud­ny, że dostęp­ne opc­je nie rozwiązu­ją prob­le­mu? Moż­na spróbować doczyś­cić piekarnik ręcznie przy pomo­cy dedykowanych do tego celu deter­gen­tów. Samodzielne doczyszcze­nie starych zabrudzeń może być ciężkie, zwłaszcza w przy­pad­ku szy­by piekarni­ka. W takiej sytu­acji może być koniecz­na wymi­ana szy­by lub wykręce­nie jej i osob­ne umy­cie. W obu tych przy­pad­kach może być pomoc­ny ser­wis AGD, który doradzi, które rozwiązanie będzie lep­sze w konkret­nym przy­pad­ku. Jeśli masz prob­lem z piekarnikiem, skon­tak­tuj się z nami — świad­czymy pro­fesjon­alne usłu­gi z zakre­su naprawy AGD, a piekarni­ki nie mają przed nami tajemnic.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo